Lørenskog kommune bygger nå nye Fjellhamar skole, som vil bli Norges største barneskole! Vi står for prosjektledelsen.

Lørenskog kommune bygger skole og idrettsanlegg for 2 milliarder

Dagens Fjellhamar skole nærmer seg 100 år, og har et stort rehabiliteringsbehov. Høy befolkningsvekst i området medfører i tillegg et behov for flere skoleplasser. På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret i Lørenskog juni 2020 å bygge en ny barneskole på Fjellhamar som skal stå ferdig i 2023. Kostnadsrammen er på 1,89 mrd. kr, og prosjektet omfatter også et idrettsanlegg og flotte uteområder for hele befolkningen. Dette blir det største prosjektet både kommunen og entreprenør Betonmast Romerike har gjennomført. Holte Consulting står for prosjektledelsen.

Stort omfang og høy kompleksitet

Prosjektet består av en 6-parallell barneskole for 1200 elever og et idrettsbygg med dobbel flerbrukshall, svømmehall og parkeringskjeller. Skolebygget har også en base for elever med nedsatt funksjonsevne og autister. Svømmehallen har et konkurransebasseng og et opplæringsbasseng. Den doble flerbrukshallen kan benyttes som kamparena for elitehåndball. Det skal etableres attraktive uteområder for elevene samt et sentralt torg mellom byggene. Omfattende infrastrukturtiltak skal gjennomføres, blant annet skal det etableres en jernbaneundergang. Jernbaneundergangen skal knytte området bedre sammen, og gir kortere og mer sikker skolevei for mange av elevene.

Illustrasjon av planlagt svømmebasseng.
Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA

Med samspill bygger vi kunnskap!

Prosjektet gjennomføres etter modellen «samspill i partnering». Dette innebærer at en partneringallianse bestående av byggherre, totalentreprenør, rådgivere, arkitekt, landskapsarkitekt og tekniske entreprenører har utviklet prosjektet sammen siden oppstarten av forprosjektet i 2019. Forskjellen mellom denne modellen og vanlige samspillsentrepriser er at samspillet starter opp allerede i forprosjektfasen. På denne måten drar vi tidlig nytte av entreprenørenes kompetanse, og finner gode løsninger sammen.

Tidlig i prosjektet definerte vi felles målsetninger for alliansen. Et av prosjektalliansens mål er å vinne Statens pris for byggkvalitet.

Bilde fra bygg og annleggsarbeid
Fotograf: Jonas Ruud, Lørenskog kommune

Holte Consulting leder prosjektet på vegne av kommunen

Vår oppgave er lede prosjektet på vegne av kommunen, og sørge for at kommunens interesser blir ivaretatt. Vi har ansvar for å gjennomføre og levere prosjektet innenfor de rammene som er definert av prosjekteier. Dette innbærer blant annet:

  • Styre fremdrift, økonomi, usikkerhet og kvalitet innenfor definerte rammer

Omfatter blant annet fremdriftsplanlegging, endringshåndtering, utarbeidelse av regnskap og prognoser, gjennomføring av usikkerhetsanalyser og definering av kvalitetsnivå. Rapportering til prosjekteier og styringsgruppen er sentralt.

  • Sikre riktig organisering av prosjektet

En av våre viktige oppgaver er å sikre at prosjektet er organisert på en god måte. I konkurransen ble dette sikret gjennom høyt fokus på kompetanse og erfaring fra sammenlignbare prosjekter.

Heisekran som løfter spunt på byggeplass.
Fotograf: Jonas Ruud, Lørenskog kommune
  • Følge opp entreprenør

Vi følger opp entreprenøren daglig, og har fast arbeidssted på brakkeriggen.

  • Håndtere grensesnitt

Prosjektet har grensesnitt mot blant annet Bane NOR, Viken fylkeskommune, Elvia og andre tilgrensende prosjekter.

  • Gjennomføring av anskaffelser

Omfatter blant annet utarbeidelse av anskaffelsesstrategi og konkurransegrunnlag samt evaluering av innkomne tilbud.

  • Bruker- og innbyggerinvolvering

Vi har hatt en omfattende brukerprosess for å sørge for at brukerne får funksjonelle bygg tilpasset planlagt bruk. Vi har også gjennomført åpne workshops med innbyggere for å få innspill til utformingen av prosjektet.

  • Oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Vi sørger for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Dette omfatter blant annet utarbeidelse av SHA-plan, gjennomføring av risikovurderinger og deltakelse på vernerunder.

  • Håndtere interessenter

Prosjektet har mange interessenter med ulikt informasjonsbehov. Vi skal sørge for at alle interessentene har den informasjonen de trenger.

Skisse av nye Fjellhamar skole
Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA AS/Brick Visuals

Ønsker du å høre mer om prosjektet? Ta kontakt med assisterende prosektleder Maiken Veium Schatvet, eller se kommunens hjemmesider for mer informasjon om prosjektet.