Se noen av våre offentlige rapporter

Holte Consulting leverer en rekke større rapporter for offentlige og private aktører. Noen av dem kan du lese om her.

NasjonalSkymyndighet

KONSEPTVALGUTREDNING NASJONAL SKYMYNDIGHET

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Holte Consulting og Menon Economics har utarbeidet en konseptvalgutredning for nasjonal skytjeneste for ugradert, skjermingsverdig informasjon og andre beskyttelsesverdige data. Manglende kontroll over viktige data og systemer kan svekke statens evne til å levere sentrale offentlige tjenester, og må derfor beskyttes bedre, fastslår NSM i utredningen. I ytterste konsekvens kan manglende kontroll over IKT-systemer svekke Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform.

År: 2022

Oppdragsgiver: Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Rapport: Klikk her

concept

DATADREVET USIKKERHETSANALYSE I BYGGEPROSJEKTER

Holte Consulting har på oppdrag for Concept-programmet ved NTNU gjennomført studien Datadrevet usikkerhetsanalyse i byggeprosjekter. Formålet med studien har vært å undersøke hvordan data fra gjennomførte byggeprosjekter kan brukes i usikkerhetsanalyser. Dette har blitt gjort ved å analysere data om ferdigstilte byggeprosjekter fra en rekke offentlige byggherreorganisasjoner.

Analysene gir innsikt om sammenhenger mellom forskjellige prosjektkarakteristikker og kostnadsavvik fra estimat til faktiske sluttkostnader. Sammenhengene har blitt drøftet for å omdannes til ny innsikt om usikkerhet i prosjekter. Videre har vi etablert et metodeverk for å gjøre usikkerhetsanalyser mer datadrevet.

År: 2022

Oppdragsgiver: Concept-programmet ved NTNU

Rapport: Klikk her

nedre glomma

KS2 BYPAKKE NEDRE GLOMMA FASE 2

Bypakke Nedre Glomma fase 2 omfatter prosjekter og tiltak for 9,2 mrd. 2022-kr. Bypakke Nedre Glomma fase 2 vil bli finansiert via bompenger, kommunale, fylkeskommunale og statlige midler. Investeringer og bompengeinnkreving har planlagt oppstart i 2024 med planlagt avslutning i 2038.

Gitt Statens vegvesens anslag for kostnader, så vurderer vi at samlet sett så er bompengeopplegget robust, selv om det seneste årets kostnadsvekst innen veganlegg har bidratt til å redusere robustheten. Tiltakene i pakken er i all hovedsak i tråd med konseptvalget som ble tatt på bakgrunn av KVU Transportsystem Nedre Glomma fra 2010.

År: 2022

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

felles ikt

KS2 AV FELLES IKT-TJENESTER FOR DEPARTEMENTSFELLESSKAPENE

A-2 Norge, Holte Consulting og Menon Economics har gjennomført en kvalitetssikring av Programmet for Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet.

Målet for programmet er å sikre at alle departementene, Statsministerens kontor (SMK), Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Norges utenriksstasjoner får en felles sikker, kostnadseffektiv og funksjonell behandling og deling av digital informasjon internt og eksternt. Den videre gjennomføring er nå organisert som et program under felles ledelse og eierskap av KDD og FD. Programmet er planlagt å vare fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025

År: 2022

Oppdragsgiver:Forsvarsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet

Rapport: Klikk her

evenes

SUPPLERENDE ANALYSE TOTALPROSJEKTET EVENES FLYSTASJON

Den supplerende analysen skal gi en oppdatert
usikkerhetsanalyse av totalprosjektet Evenes flystasjon basert på rammeavtalens krav til KS2. Dette gjelder både opprinnelig KVU-portefølje, ambisjonen i konseptvalgutredningen (2018) og økt ambisjon gjennom Prop 14 S (2020-2021). Oppdraget inkluderer også å komme med råd om organisering og styring som for å styrke kostnadskontrollen.

For å styrke kostnadskontrollen anbefaler vi at den programstyringen som allerede er etablert for MPAprosjektene utvides til å inkludere de øvrige prosjektene som omhandler Forsvarets reetablering på Evenes flystasjon.

År: 2022

Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

nettdekning

KS1 NETTDEKNING LANGS JERNBANEN

Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for bedre nettdekning langs jernbanen. KVUen har i alternativanalysen vurdert fire alternativer som alle har positiv netto nåverdi. KVUen anbefaler at det bygges ut god dekning på alle strekninger, selv om det ikke er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. I vår alternativanalyse er nyttevurderingene nedjustert og to av konseptene er remodellert.

År: 2021

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

bodø lufthavn

KS2 FLYTTING AV BODØ LUFTHAVN

Holte Consulting, Menon Economics og A-2 Norge har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring KS2 av sentralt styringsdokument (SSD) for flytting av Bodø lufthavn, samt kvalitetssikring av flere tilleggselementer.

Prosjektets oppdaterte samfunnsøkonomiske analyse viser at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vår vurdering er at samfunnet vil tape en sum i milliard-klassen ved å gjennomføre tiltaket, også etter ikke-prissatte virkninger er tatt hensyn til.

År: 2021

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

røldal

EKSTERN KVALITETSSIKRING KS2 AV E134 RØLDAL - SELJESTAD

Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har gjort en vurdering av trafikkgrunnlaget og de elementer i finansieringsplanen som er relatert til trafikkgrunnlaget. Herunder fleksibilitet i bompengesnitt, takster og innkrevingsperiodens lengde. I tillegg har vi gjort en vurdering av prosjektets finansieringsevne

Våre hovedfunn ble presentert for oppdragsgiverne og sentrale aktører 15. november 2021.

År: 2021

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

bodø bypakke

EKSTERN KVALITETSSIKRING KS2 BYPAKKE BODØ FASE 2

Holte Consulting, Menon Economics og A-2 Norge har gjennomført en kvalitetssikring KS2 av Bypakke Bodø fase 2.

Bypakke Bodø fase 2 omfatter prosjekter og tiltak for ca 1,2 mrd. kr. Bypakke Bodø fase 2 vil bli finansiert via bompenger, kommunale, fylkeskommunale og statlige midler. Investering og bompengeinnkreving har planlagt oppstart i 2022 med planlagt avslutning i 2035. Bypakke Bodø fase 1 er et kombinasjonsalternativ, satt sammen av ett stort vegutbyggingsprosjekt på rv. 80 og porteføljer av mindre prosjekter på riks-, fylkes- og kommunal vei (KVU rv. 80). Bypakke Bodø fase 2 er en videreføring av tiltakene i fase 1, som understøtter det konseptuelle valget. Vår vurdering er at tiltakene som inngår i Bypakke Bodø er iht. opprinnelig konseptvalg.

År: 2021

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

akson

KS2 Akson

Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av Sentralt styringsdokument (SSD) for prosjekt Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal.

Konseptet som ble valgt i KVUen er i SSD delt opp i to programmer. Slik tiltaket og de to programmene nå beskrives, gis det etter vår vurdering ikke en tilstrekkelig trygghet for at full deltakelse og nødvendig samhandling lar seg realisere på en forutsigbar måte.

År: 2020

Oppdragsgiver: Helse- og Omsorgsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

hammerfest

KS1 HAMMERFEST LUFTHAVN

Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet] gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for Hammerfest lufthavn.

KVUen beskriver grunnleggende problemer knyttet til Hammerfest lufthavns regularitet, høye billettpriser og lange flyreiser, få alternative reisemåter og et dårlig transportsystem. Behovsanalysen og prosjektutløsende behov henger godt sammen med beskrivelsen av de viktigste problemene som omtales. KVUen inneholder ingen beskrivelse av rammebetingelser eller krav. Vi har identifisert enkelte feil og mangler i den samfunnsøkonomiske analysen som er en del av KVUen. Det er en feil i nåverdiberegningen for investeringskostnadene.

År: 2020

Oppdragsgiver:Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet

Rapport: Klikk her

Betna stormyra

KS2 E39 BETNA - STORMYRA

Prosjektet E39 Betna – Stormyra er en del av oppgraderingsarbeidet av E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Strekningen er delt opp i tre parseller som er geografisk adskilt. Hensikten med prosjektet er å sørge for en mer trafikksikker E39 for alle, inkludert gående og syklende, samtidig som fremkommelighet på europavegen ivaretas.

Vi oppfatter at trafikksikkerhet og redusert reisetid er de viktigste effektmålene for prosjektet. Vi stiller spørsmålstegn ved om målet om null møteulykker kan realiseres når midtdeler ikke er en del av prosjektet.

År: 2019

Oppdragsgiver:Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

bergen

KS1 AV FREMTIDIG RETTSBYGNING I BERGEN

Bergen tinghus er en monumental bygning fra 1933, som eies av staten og forvaltes av Statsbygg. Bergen tingrett og Nordhordland tingrett er samlokalisert i bygget, som opptar et kvartal i Bergen sentrum omtalt som Tårnplassen.

Det er besluttet at Bergen og Nordhordland tingrett skal slås sammen med virkning fra 1.1.2017 og det er derfor lagt til grunn samlokalisering også i fremtiden. Videre vurderes det samlokalisering med Nord- og Midhordland jordskifterett dersom dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

År: 2017

Oppdragsgiver: Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

follo

KS2 FOLLOBANEN

Holte Consulting og Vista Analyse har utført utvidet ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) av Follobanen.

For å øke kapasiteten på strekningen mellom Oslo S og Ski
stasjon, planlegges det derfor å bygge et nytt dobbeltspor, Follobanen, på denne strekningen. Den økte kapasiteten vil bidra til bedre regularitet for alle tog i Sørkorridoren. Follobanen blir den innerste delen av en modernisert og oppgradert IC-strekning mot Halden, og vil også bidra til økt kapasitet for godstransport i Sørkorridoren.

EKS anser kalkylegrunnlaget for uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig, og anser at dokumentasjonen ikke er i henhold til beste praksis.

År: 2014

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

redningshelikopter

KS1 NY REDNINGSHELIKOPTERKAPASITET

Econ Pöyry og Holte Consulting har kvalitetssikret Forstudien for ny
redningshelikopterkapasitet, datert 6. august 2010.

Vi mener det kvalitetssikrede dokumentet på en god måte understøtter hovedkonklusjonen og anbefalingen som gis. Vi anbefaler at JD styrker prosjektrådet, prosjektorganisasjonen, utarbeider en forhandlingsstrategi gjennom et eget oppnevnt forhandlingsutvalg og kommer for øvrige med en rekke andre anbefalinger.

År: 2010

Oppdragsgiver: Justisdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

em fotabll

KVALITETSSIKRING AV NORGES FOTBALLFORBUNDS SØKNAD OM EM I FOTBALL FOR HERRER 2016

Oppdraget er en kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) gjennomført av HolteProsjekt AS (nå Holte Consulting) og ECON Analyse AS (nå Econ Pöyry). Kvalitetssikringen skal omfatte de områder av søknaden og EM-arrangementet som kan innebære økonomiske konsekvenser for staten. I tillegg skal det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse som omfatter alle inntekter, samt en analyse av ringvirkningene av arrangementet så langt slike realistisk kan beregnes.

Den lave grad av modenhet og realisme i Norges Fotballforbunds (NFF) planer gir liten trygghet for at statlige tilskudd og garantier vil sikre suksess for et norsk/svensk EURO 2016.

År: 2009

Oppdragsgiver: Kultur- og kirkedepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

satcom

EKSTERN KVALITETSSIKRING AV KONSEPTUELL LØSNING FOR P8007 SIKKER TILGANG TIL ROMSEGMENT

Econ Pöyry og Holte Consulting har kvalitetssikret Konseptuell løsning P8007 – Sikker tilgang til romsegment versjon 18. april 2008 (KL). Satellittkommunikasjon (SATCOM) er per i dag den eneste informasjonsbærer som har kapasitet til å etablere en bredbånds kommunikasjonskanal til Forsvarets mobile enheter, uavhengig av geografisk plassering og stedlig infrastruktur. Forsvarets behov for slik kommunikasjon forventes å øke vesentlig i årene som kommer, og dagens løsning, basert på ad-hoc leie, er både dyr og upålitelig.

Vi mener det kvalitetssikrede dokumentet på en god måte understøtter konklusjonen og anbefalingen som gis. I tillegg mener vi at det er avgjørende at KL med de føringer som der gis for det videre arbeid, i sin helhet legges til grunn for neste fase i prosjektet.

År: 2008

Oppdragsgiver:Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

fly

EKSTERN KVALITETSSIKRING AV KONSEPTUELL LØSNING FOR PROSJEKT 7600 FREMTIDIG KAMPFLYKAPASITET

ECON og HolteProsjekt kvalitetssikret Konseptuell løsning for prosjekt 7600 Fremtidig kampflykapasitet, datert 30. november 2006. Norges daværende kampflystruktur ville uten ekstraordinære tiltak nå slutten av sin teknologiske levetid en gang i tidsrommet 2015-2020. Forsvarsdepartementet utredet ulike konseptuelle løsninger som kunne gi Norge fortsatt kampflykapasitet også etter dette.

Prosjektet resulterte i F-35-anskaffelsen.

År: 2006

Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet

Rapport: Klikk her

halden

EKSTERN KVALITETSSIKRING AV HALDEN FENGSEL

HolteProsjekt har på oppdrag fra Finansdepartmentet og Justisdepartementet utført en ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) av prosjektet 10913 Halden fengsel.

HolteProsjekt har etter særskilt avtale med Justisdepartementet deltatt aktivt med rådgivning i utarbeidelse av utkast til nytt styringsdokument. Dette arbeidet ble gjennomført for å sikre at kvalitetssikringen kunne skje på grunnlag av en tilfredsstillende styringsbasis innen den tidligere avtalte fristen

År: 2005

Oppdragsgiver: Finansdepartmentet og Justisdepartementet

Rapport: Klikk her

Flere publikasjoner

Vi har levert rapporter til offentlige og private kunder siden 1977. Ser du etter eldre publikasjoner? Ta kontakt med Jan Petter Bekkevold.

Ønsker du mer informasjon?
Jan Petter Bekkevold : Leder Rådgivning og analyse

Jan Petter Bekkevold

Leder Rådgivning og analyse

+47 934 41 526

E-post