Energiledelse

Dagens miljømål og ekstraordinære strømprissituasjonen krever et skjerpet fokus på effektiv energiutnyttelse i bygg. I tillegg til den pågående energikrisen i Europa, fortsetter landets strømprisprognoser å være svært høye.

Jon Harald Bremdal

JonHaraldBremdal
Jon Harald Bremdal
Seniorkonsulent

+47 971 42 519
Epost

DEL:

Om det nåværende strømprisnivået vedvarer vil selv små reduksjoner i energibruk gi store utslag på budsjetterte energikostnader i deres eiendomsportefølje. Det er her vår kompetanse kommer inn.

Vi tilbyr eiere av næringseiendom prosjektlederbistand i sammenheng med deres energiledelsesbehov. Holte Consulting kan vise til bred og variert erfaring med ledelse av komplekse tekniske energiøkonomiske (ENØK) tiltak og rehabiliteringer, i henhold til avtalt tid og kost. Selv med bygg i normal drift. Prosjekteksempler omfatter tiltak som etablering av lokal kraftproduksjon, samt implementering av nye, eventuelt rehabilitere, bygningers eksisterende SD- og automasjonsanlegg, varmeanlegg, ventilasjonsanlegg, mm. 

FS 21

Optimalisering av bygningers energiforbruk, tillater våre kunder å hente ut energigevinster. Dette er gevinster som gagner både eiere og leietakere av næringsbygg, både på kort og lang sikt. I lys av dagens strømprissituasjon er tilbakebetalingstiden på mulige ENØK-investeringer kraftig redusert. 

Energioptimalisering av bygg behøver ikke å gå på bekostning av opplevd inneklima for ulike leietakere. Snarere tvert om! Ved etablering av rette tekniske forutsetninger i den aktuelle bygningsmassen, kan eksempelvis et moderne, men enkelt styringssystem, muliggjøre behovsstyrt luftbehandling og oppvarming i bestemte arealer etter leietakers faktiske bruk. Dette tillater et redusert energiforbruk, som igjen reduserer eiendommens driftskostnader. Samtidig styrkes eiendommens markedspotensial, både ved salg og utleie, gjennom en grønnere miljøprofilering.  

Vi har erfarne og trygge samarbeidspartnere på utførersiden, hvor vi enkelt kan bygge opp porteføljespesifikke team etter deres behov. I fravær av kundens eget energiledelsessystem bistår vi gjerne med å etablere bærekraftige handlingsplaner for dere, hvor vi bl.a. sørger for identifiseringen av aktuelle tekniske ENØK-tiltak i deres portefølje. I den sammenheng fremlegges tiltakenes investeringskostnad og forventet tilbakebetalingsgrad, samt potensialet for offentlig støtte og eventuelle grønne lån. 

Våre prosjektledere påtar seg gjerne ansvaret for realisering og gjennomføring av identifiserte tiltak. Følgelig legges det opp til oppfølging i prøvedrift, samt kontroll- og evaluering av gjennomførte tiltak. 

Ta kontakt ved interesse, ved spørsmål, eller for en generell prat.