Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (DIGISOS). Holte Consulting bisto prosjektet i tidligfase med estimering, planlegging og kartlegging av gevinster. I gjennomføringsfasen bisto Holte Consulting med oppfølging av budsjett, gevinstrealisering, planleggingsverktøy og risikohåndtering.