Med en klar visjon, brukeren i fokus og samspill som grunnstein har milliardprosjektet og Norges største barneskole med idrettsarena og svømmehall blitt en suksess for Lørenskog kommune.

21. september er den offisielle åpningen av Fjellhamar skole og Fjellhamar arena. Skolen har blitt Norges største barneskole, og har plass til ca. 1200 elever. Fjellhamar arena består av en svømmehall og en håndballarena med plass til ca. 1800 tilskuere. I tillegg til byggene omfattet prosjektet også omfattende infrastrukturtiltak og uteområder. Det mest komplekse av disse infrastrukturprosjektene var etableringen av en 700 tonn prefabrikkert jernbanekulvert i løpet av 48 timer.

Holte Consulting har ledet prosjektet på vegne av Lørenskog kommune fra 2018 til 2023, fra programmerings- og reguleringsfasen til overlevering og driftsfasen. Et godt samspill mellom de ulike aktørene i prosjektet har vært avgjørende for å lykkes. 

«Jeg har i denne prosessen fått innsikt i en helt ny bransje – byggebransjen. Det har vært både utviklende og spennende. Vi har hatt en fantastisk prosjektledelse å samarbeide med, og elevenes behov har stått i sentrum for alle. Og ikke minst har det lært meg at vi uansett jobb, trenger evnen til å samarbeide.»

– Marianne Egeberg Kolobekken, rektor på Fjellhamar skole

Samspill som gjennomføringsmodell

Lørenskog kommune har hatt svært høy befolkningsvekst de siste årene. Dette sett i sammenheng med at den eksisterende skolen på Fjellhamar var utdatert gjorde at Lørenskog kommune hadde dårlig tid til å sikre nok skoleplasser i kommunen.  For å muliggjøre rask fremdrift anbefalte Holte Consulting at prosjektet ble gjennomført iht. modellen «Samspill i Partnering». Hovedargumentene for å benytte denne modellen var: 

  1. Tidlig involvering av entreprenører rett etter programfasen 
  2. Tilrettelegge for rett erfaring og kunnskap i prosjektet 
  3. Åpenhet, tillit og forutsigbarhet for alle parter
  4. Felles mål mellom byggherren og entreprenørene 

Kontrakten består av to deler. Partneringavtale del 1 omfatter forprosjektfasen med tidlig involvering av entreprenør, arkitekt, landskapsarkitekt, rådgivere og de viktigste tekniske entreprenørene. Forprosjektfasen ble avsluttet med en intensiv kuttrunde og kontraktsforhandlinger som ledet frem til en omforent målsum.  

Partneringsavtale del 2 gjelder for gjennomføringsfasen, og er en avtale inngått mellom Lørenskog kommune og Betonmast Romerike om utførelsen av prosjektet. Her lå det til grunn en 50/50 fordeling av eventuell fortjeneste/tap. Betonmast inngikk deretter avtaler med øvrige parter i samspillet om videre fordeling av fortjeneste/tap.  

Et avgjørende suksesskriterium har vært å få med de rette personene i samspillet. I anbudskonkurransen var kvalitet det klart viktigste tildelingskriteriet. I alle prosjektets faser har det vært sentralt å sikre den riktige teamsammensetningen i alliansen, med fokus på relasjonskompetanse, fagkompetanse og erfaringer samt komplementære ferdigheter. 

Brukerinvolvering

Høy grad av involvering av brukere og driftsorganisasjonen har også vært en viktig suksessfaktor. Det ble tidlig etablert brukergrupper som har deltatt aktivt fra tidligfase og ut gjennomføringsfasen. Det ble også etablert et fagteam bestående av ressurser fra kommunens driftsorganisasjon samt andre fagressurser. Fagteamet ble jevnlig invitert til møter og befaringer gjennom prosjektet. Omfattende involvering av brukere og driftsorganisasjonen har bidratt til høy kvalitet på sluttproduktet og forutsigbarhet før overtakelsen av prosjektet.  

Størrelsen på skolen har lagt føringer for funksjon og arkitektur. Det har vært viktig for skoleledelsen å bygge en skole der elevene kjenner tilhørighet. Dette kan være utfordrende i et så stort bygg, og det ble derfor jobbet mye med å bryte ned bygningsmassen slik at elevene ikke må forholde seg til alle 1200 elever på skolen. En god prosess rundt brukerinvolvering har vært avgjørende for å få til dette. 

Det å hente ut gevinstene fra sluttproduktet har blitt vektlagt gjennom prosessen, og Holte Consulting har bistått kommunen med en gevinstrealiseringsprosess. Dette for å sikre at kommunen kan utnytte alle mulighetene det nye anlegget skal gi innbyggerne. Fokus på gevinstrealisering har bidratt til å sikre at Lørenskog kommune var klar til å overta stafettpinnen når byggene ble overlevert. 

Kvalitet og robusthet

Under utførelsen har kvalitet, robusthet og brukervennlighet vært sentralt. Gjennom sterkt kvalitetsfokus fra byggherre har man ifølge totalentreprenør opplevd at underentreprenørene har strukket seg lengre enn det man kunne forvente. Totalentreprenøren brukte byggherrens kvalitetskrav som føringer for sine underentreprenører, og på denne måten opplevde man å få mer for pengene

Vi løser utfordringer sammen

På tross av koronapandemien og krigen i Ukraina har prosjektet blitt gjennomført uten stopp. Situasjonen medførte et ekstra krevende leverandørmarked hvor stål og laminatleveranser var svært ustabile, samt en risiko for nedstenging av byggeplassen som følge av smitteutbrudd. Sammen hadde alliansen en pragmatisk og transparent tilnærming til utfordringene. Produksjonen ble løpende tilpasset utfordringene som oppstod. Et av tiltakene som ble gjort var å forsere en rekke av de største innkjøpene. Dette gjorde at vi reduserte konsekvensene av prisstigningen, og dette var et viktig tiltak for å holde kostnadsrammen. 

Kongelig besøk

På tross av utfordringer underveis ble prosjektet gjennomført innenfor tids- og kostnadsrammer. For å krone avslutningen og åpningen av nye Fjellhamar skole kom Hans Majestet Kong Harald på besøk for å offisielt åpne anlegget.

“Lørenskog kommune har vært helt avhengig av god kompetanse på samspillsmodellen og Steen Blach Sørensen og resten av gjengen fra Holte Consulting har gitt oss det. Denne støtten og kunnskapen har vært helt avgjørende for et så vellykket prosjekt og at dette har blitt det beste prosjektet jeg har fulgt noensinne.”

– Erik Lunde, eiendomssjef i Lørenskog kommune