Dagens klima- og miljømål, samt forventninger om skjerpede energikrav, krever et forsterket søkelys på effektiv energiutnyttelse innen eiendom.

Det er her vår kompetanse kommer inn.

Vi tilbyr eiendomsselskaper prosjektlederbistand i sammenheng med deres energiledelsesbehov. Ettersom det fremdeles spås stor variasjon og usikkerhet i strømprisnivået her til lands, vil selv små reduksjoner i energibruk gi betydelige utslag på budsjetterte energikostnader i deres eiendomsportefølje.

Holte Consulting kan vise til bred og variert erfaring med ledelse av komplekse tekniske energiøkonomiske (ENØK) tiltak og rehabiliteringer, i henhold til avtalt tid og kost – selv med eiendommen i normal drift. Prosjekteksempler omfatter tiltak som etablering av lokal kraftproduksjon, samt implementering av nye, eventuelt rehabilitere, bygningers eksisterende SD- og automasjonsanlegg, varmeanlegg, ventilasjonsanlegg, med mer.

Energioptimalisering av eiendom

Optimalisering av bygningers energiforbruk, tillater våre kunder å hente ut energigevinster. Dette er gevinster som gagner både eiere og leietakere av eiendommen, både på kort og lang sikt. I lys av dagens strømprissituasjon er tilbakebetalingsgraden til mulige ENØK-investeringer kraftig redusert.

Energioptimalisering av eiendom behøver heller ikke å gå på bekostning av opplevd inneklima for ulike leietakere – snarere tvert om! Ved etablering av rette tekniske forutsetninger i den aktuelle bygningsmassen, kan eksempelvis et moderne, men enkelt styringssystem, muliggjøre behovsstyrt luftbehandling og oppvarming i bestemte arealer etter leietakers faktiske bruk. Dette tillater et redusert energiforbruk, som igjen reduserer bl.a. eiendommens samlede driftskostnader. Samtidig styrkes eiendommens markedspotensial, både ved salg og utleie, gjennom en grønnere miljøprofilering.

Vår kompetanse innen energiledelse

Vi har erfarne og trygge samarbeidspartnere på utførersiden, hvor vi enkelt kan bygge opp porteføljespesifikke team etter deres behov. I fravær av kundens eget energiledelsessystem bistår vi gjerne med å etablere bærekraftige handlingsplaner for dere. Her sørger vi bl.a. for identifiseringen av aktuelle tekniske ENØK-tiltak, relevante for deres eiendomsportefølje. I den sammenheng fremlegges tiltakenes investeringskostnad samt tiltakenes forventede effektmål og tilbakebetalingsgrad, samt potensialet for offentlig støtte og eventuelle grønne lån.

Våre prosjektledere påtar seg mer enn gjerne ansvaret for realisering og gjennomføring av identifiserte tiltak. Følgelig legges det opp til tett oppfølging gjennom prøvedrift, samt kontroll- og evaluering av aktuelle tiltak.

Ta kontakt, så finner vi veien videre sammen!
MaikenSkotvedt (2)

Maiken Veium Skotvedt

Leder Bygg

+47 930 21 622

Epost