Oslo kommune bygger ny vannforsyning, inkludert en 19 km lang råvannstunnel fra Holsfjorden i Viken til Huseby i Oslo. Prosjektet opplevde i 2020 og 2021 høyere markedspriser i tilbudene enn det som lå til grunn i estimatene. Holte Consulting har gjennomført kvalitetssikring av prosjektet, som grunnlag for fastsettelse av ny kostnadsramme og videre styring av prosjektet.

Det er behov for en reservevannforsyning i Oslo. I dag får nær 90 prosent av Oslos innbyggere drikkevannet sitt fra Maridalsvannet. Vannforsyningen er sånn sett sårbar og byen trenger en ny drikkevannskilde. Oslo kommune er pålagt av Mattilsynet å få på plass en reservevannforsyning innen 1.1.2028. Vann- og avløpsetaten driver prosjektet for å etablere ny forbindelse og et nytt vannbehandlingsanlegg for å sikre byens befolkning sikker og god tilgang på rent vann.

Den nye kilden ligger i Holsfjorden, og vannet skal ledes herfra i en 19 km lang råvannstunnel til et nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby i Oslo. Tunnelen skal etableres ved å bruke TBM, tunnelboremaskin, to stykker faktisk, én fra hver ende. Prosjektet er tidskritisk.

På oppdrag for Byrådsavdelingen for Miljø og samferdsel i Oslo har vi gjennomført kvalitetssikring og svart på konkrete spørsmål knyttet til prosjektets organisering, kostnadsstyring, mulige kutt, drivemetode, fremdriftsplan, veivalg for entrepriser og om gjeldende estimat er realistisk. Våre anbefalinger har gått til Oslo kommune som grunnlag for videre arbeid i prosjektet.

Foto: Nina Didriksen/NRK, Hentet fra NRK sine nettsider.