Avinor har over 40 flyplasser som alle har behov for en moderne og pålitelig flytårntjeneste. Flytårnene krever vedlikehold og oppgraderinger for å følge utviklingen, men hvordan kan man gjøre dette enda smartere? Svaret er digitalisering med Remote Towers System, og Holte Consulting har ledet implementeringen!

Samfunnskritisk funksjon med stort potensiale

Luftfart er vitalt for regional vekst, og spiller en nøkkelrolle i den distriktspolitiske strukturen av offentlige tjenester som utdanning og helse. Eksempelvis er sykehustjenesten, spesielt i Nord-Norge, basert på hyppig bruk av lufttransport med over 30 000 luftambulansetransporter årlig. Luftfart er også viktig for turismen i Norge, og antallet turister som kommer til Norge med fly har mer enn doblet seg de siste 10 årene.

Avinor eier og driver de fleste flyplassene i Norge, og må tilpasse seg en mer moderne luftfart i rask endring. Både forretningsreisende, turister og privatreisende har stadig høyere krav til tidsbruk og kostnader. Dette krever nye, effektive og rimelige løsninger, slik at Avinor også i fremtiden skal være konkurransedyktig og foretrukket leverandør av samfunnskritiske lufthavner og flysikringstjenester.

Alle flyplasser er avhengig av en moderne og pålitelig tårntjeneste for å ha en trygg drift. Denne tjenesten utføres tradisjonelt ved at flyveledere og flyinformasjonsoffiserer arbeider i tårnet på hver enkelt flyplass. Deres primære oppgave er å kontrollere og styre flytrafikken. Ved hjelp av moderne teknologi har Avinor sett en mulighet til å gjøre tjenesten billigere og bedre.

Høyteknologisk løsning

Ved å sentralisere tårntjenesten ved flere lufthavner til et senter, vil man kunne øke kvaliteten av tjenesten og redusere kostnader. Senteret er etablert i Bodø, og på flyplassene etableres en ny mast med en sensorpakke bestående av en kombinasjon av visuelt 360 graders kamera og IR-teknologi, samt en effektiv zoombar kikkert for økt situasjonsforståelse. Denne sensorpakken sender lyd og bilde til senteret.

Remote2

Sikkerheten skal til enhver tid opprettholdes og systemet skal være minst like sikkert som det å operere fra det konvensjonelle flytårn. For å sikre robusthet og tilgjengelighet av nettverksressurser og annen vesentlig infrastruktur, er alle systemer implementert med doble linjer og strømforsyning, slik at systemet er redundant. Det vil si at det er lagt inn sikkerhet i systemet slik at utfall av strøm eller datalinjer ett sted ikke skal påvirke eller ta ned tjenesten.

Det digitale systemet skal minst være like sikkert som det konvensjonelle systemet

15 flytårn under ett og samme tak

En vesentlig faktor i etableringen av senteret i Bodø er å sikre et godt kollegialt fellesskap og økt faglig kompetanse. Når fageksperter samles under samme tak og i samme kontrollrom, utvikles sterkere fagmiljøer og større grad av fellesløsninger i utøvelse av tjenesten. Dette vil i stor grad bidra til en mer effektiv og sikker tårntjeneste.

Remote1

Systemet skal i første omgang rulles ut til 15 lufthavner over hele landet. De fire første; Røst, Vardø, Berlevåg og Hasvik ble operative med Remote Towers i Q4 2020.  Det er ventet at denne digitaliseringsprosessen skal bidra til at trent personell skal kunne operere inntil to kontrollerte lufthavner og inntil tre ikke-kontrollerte lufthavner fra en og samme posisjon i senteret.

Organisering av et komplekst prosjekt

Remote Towers-implementeringen er etablert som et program i Avinor Flysikring AS. Holte Consulting ble valgt ut som leverandør av prosjektleder til det ene av fire prosjekter under programmet, Utviklings og leveranseprosjektet. I tillegg bidrar Holte Consulting med delprosjektledelse på nettverkssiden og innenfor programplanlegging.

Leverandør for Remote Towers er Kongsberg Gruppen AS med underleverandører. Erfaringsmessig er det mest effektivt å implementere det enkleste, som sensorene og sensorkontrollene først, og deretter øke kompleksiteten i takt med leveransenes utvikling. Eksempelvis vil man først implementere styring av et flytårn per arbeidsstasjon, før man legger til funksjonalitet for å styre flere flytårn per arbeidsstasjon.

I utøvelsen av delprosjektlederansvaret for nettverk og kommunikasjon har Holte Consulting en sentral rolle i å sikre robuste og trygge dublerte systemløsninger, herunder også fokus på Cyber Security. Holte Consulting har dessuten planleggingsfunksjonen i programmet, med tett oppfølging av fremdriftsrapportering med særlig fokus på planlegging av aktiviteter som leder frem til oppnåelse av vesentlige milepæler.

Remote4

Smidig metodikk

Utviklingen gjennomføres basert på iterative utviklingsprosesser i en smidig tilnærming, der et viktig suksesskriterium er nært samspill mellom leverandør og kunde. Dette sikrer leveranser med høy kvalitet. En slik gjennomføring krever prosesser som involverer fagekspertisen hos kunden og forankring med sikkerhetseksperter. Man prioriterer å lytte til innspill fra både operative og tekniske eksperter, samt innspill fra eksperter på myndighetsregulereringer både nasjonalt og internasjonalt. Dessuten har disse iterasjonene innslag av bred koordinering på tvers av alle fagmiljøer i Avinor med forankring før interaksjon med leverandøren. Holte Consulting fremmer bruk av smidig metode fordi det er mer effektivt og trygger innføring oppdelt i mindre deler, der man prioriterer det viktigste først. Dette gjør det mulig å levere “modulbasert” systemstøtte raskt og med riktig kvalitet.

Prosjektet har vært utfordrende og spennende for Holte Consulting og vi følger ivrig med på den videre utviklingen. Dette er tilgjengelig teknologi som kan sikre god og robust flysikringstjeneste rundt om i verden til en lavere kostnad enn dagens typiske løsninger. Det kan dessuten være andre anvendelsesområder der denne teknologien kan bidra til å løse oppdrag og levere tjenester mer effektivt enn i dag. Overvåking av vanskelige kystfarvann kan være et eksempel på et slikt område. Vi gleder oss til å se hvordan dette vil utvikle seg videre!

Remote6