Skal dagens organisasjoner ha livets rett må de skape verdi tilpasset nye kundebehov og markedsendringer. Innen digital produkt- og tjenesteutvikling krever dette stor grad av tverrfaglig samarbeid. Tradisjonelt har dette blitt organisert som prosjekter med overlevering til linjeorganisasjonen ved slutten av prosjektet. I nyere tid har det blitt populært med produktteam som lever over lengre tid og har både utviklings- og forvaltningsansvar for produktet. Uavhengig av organisering mener vi at det er noen ting som bør være på plass. Vi opplever at våre kunder iblant starter i feil ende.

Organisering i prosjekter og produktteam

Organisasjoner har ofte et organisasjonskart som reflekterer hvilket fagområde de ansatte tilhører. Dette gir trygge, etablerte rammer innenfor blant annet HR og budsjettering, som er viktige faktorer for trivsel og tillit i markedet. Men, ettersom mesteparten av arbeidet faktisk skjer på tvers av avdelinger reflekterer dette i større eller mindre grad siloer i organisasjonen, som kan gjøre det krevende å tenke helhetlig rundt verdien man skal levere.

Organisasjoner må tilpasse seg, innovere og yte høy motstandsdyktighet i konkurransedrevne marked.

Prosjektorganisering

For å håndtere dette vil man gjerne opprette et prosjektteam. I Prince2 defineres et prosjekt som «en midlertidig organisasjon med formål å levere ett eller flere forretningsprodukt i henhold til en avtalt business case».

Dagens produkter og tjenester, særlig digitale, må endres hyppig sammen med endret kundebehov eller markedssituasjon. Derfor blir en akilleshæl for prosjekter ofte at de har for lang planleggingshorisont. Bakgrunnen for prosjektet er under kontinuerlig endring, og initielt omfang, budsjett og tidslinje kan bli ugyldig. Derfor er det nødvendig at man kontinuerlig undersøker behovet og tillater fleksibilitet i omfanget til prosjektet. Det er også utfordrende å overlevere prosjektet til linjeorganisasjonen når prosjektet er over. 

Produktorganisering

De senere årene har produktorganisering blitt et mer og mer omtalt tema. Et produktteam er typisk ansvarlig for å utvikle og forvalte et konkret produkt eller tjeneste. Det betyr at de jobber med produktet gjennom hele dets levetid. De har ende-til-ende ansvar for å skape verdi og eksperimenterer seg frem til gode løsninger, med god arbeidsflyt gjennom kontinuerlig integrasjon og lansering av velfungerende, sikker funksjonalitet. For organisasjoner som leverer digitale produkter og tjenester kan produktorganisering bidra til å øke endringstakten som kreves for varig konkurransekraft og vekst.  

Det krever mye å omstille sin organisasjon til å arbeide med produktteam. Særlig utfordrende er det å bestemme hvordan man skal sette sammen, og adskille, teamene i sin organisasjon. Det er ikke slik at alle team nødvendigvis bør jobbe med produkter, tjenester eller forretningsområder. Noen bør for eksempel være organisert som mer fagorienterte støtte-team. Og selv om man går over til produktorganisering med veletablerte team, kan det fortsatt være fornuftig å organisere seg i ett eller flere prosjekt for å håndtere større komplekse problem eller endringer.

Organisasjoner må etterstrebe produktive, autonome team med en holistisk forståelse av kundeverdien de skal skape.

Tankesettet du trenger i bunn

Uansett om man organiserer seg i produktteam eller prosjekter, er det noen ting vi mener at bør være på plass. Vi anbefaler organisasjoner å tenke gjennom disse punktene. Det kan også være et godt sted å starte dersom man ønsker å gjøre en digital transformasjon. Det viktigste er tankesettet og verdiene som ligger i bunn.

Høy psykologisk trygghet og tillit

Kulturen i bedriften er slik at de ansatte føler det er trygt å uttrykke seg ærlig, stille spørsmål, komme med nye ideer, dele bekymringer, samt at det er rom for å gjøre feil. De blir ikke hengt ut eller straffet for sine meninger og tabber. Det er høy tillit mellom de ansatte i bedriften, og særlig fra leder til ansatt.

Styre og planlegge etter verdi eller gevinster

Det øverste målet til teamet er fornøyde kunder og brukere (interne eller eksterne), og oppnådd gevinst for organisasjonen. Det går en rød tråd fra strategi til gjennomføring (eksempelvis med OKRer), og teammedlemmene vet hvorfor arbeidet deres er viktig. Teamet har høy grad av selvorganisering og autonomi innenfor rammene av verdien de skal skape. Verdi er både økt kvalitet så vel som ny funksjonalitet. Virksomheten må prioritere kvalitet.

Det tverrfaglige teamet jobber sammen for å utvikle løsninger.

Det tverrfaglige teamet jobber sammen for å utvikle løsninger.

Eksperimentering og tidlig testing

Teamet interagerer hyppig med faktiske kunder eller brukere, og lanserer minimumsprodukt (MVP) for å innhente tilbakemeldinger og undersøke om de er på riktig kurs. I tillegg betrakter teamet endringer som en mulighet til å lage en bedre brukeropplevelse.

Tverrfaglige team

Tverrfaglige team som kan designe, utvikle, teste, lansere og samle inn tilbakemeldinger og data om bruken av produktet eller tjenesten er nødvendig. Teamet er i stand til å ta ende-til-ende ansvar for produktet, og trenger bare unntaksvis støtte fra andre. Det er fordelaktig om medlemmene har overlappende kompetanse, og man ser gjerne etter personer med såkalt T-profil. Støtte til teamene fra for eksempel juridisk avdeling, markedsføring, arkitektur med mer, må være satt i system, dersom disse ikke allerede sitter direkte i teamet.

Moderne ledere som inspirerer og gjør teammedlemmene bedre

De arbeider for å få teamet til å se bra ut, ikke seg selv. De har et skarpt øye for dynamikken i teamet, og kan håndtere forskjellige situasjoner basert på hvordan teamet er. De gjør teammedlemmene til ledere i seg selv, og fordeler mye av ledelsesansvaret til den enkelte.

Robust og moderne teknisk plattform

En robust og moderne teknisk plattform, med kontinuerlig integrasjon og lansering av funksjonalitet eller annen programvare. Dev(Sec)Ops er en anerkjent tilnærming til moderne programvareutvikling, og kan bidra til økt produktivitet og arbeidsflyt.

Start med det riktige fundamentet

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Lisa Grav Henriksen er leder for Produktutvikling i Holte Consulting

For å lykkes med digitale produkter og tjenester vil du sannsynligvis få bruk for prinsipper fra både produkt- og prosjektverktøykassen. Men før du endrer organisering og arbeidsmetodikk, bør du tenke gjennom om organisasjonen har de rette tankesettene og verdiene for å lykkes med ny metodikk.

Holte Consulting spesialiserer seg på digital transformasjon og smidig produktutvikling. Vi tilpasser alltid vår metode etter kundens organisasjon og kultur.

Ta kontakt med oss om du ønsker å lære mer og forstå hvordan vi kan hjelpe din organisasjon.